Admin

Author's details

Date registered: 08/12/2012

Latest posts

  1. อี-เลิร์นนิ่งพร้อมแล้ว “ราม-มสธ.” เปิดสอนเต็มสูบ — 09/03/2013
  2. พัฒนาอี-เลิร์นนิ่งใหญ่สุดในโลก — 09/03/2013
  3. ฟูจิสึใช้ E-Learning สู้วิกฤตเศรษฐกิจ — 09/03/2013
  4. จุฬาฯออนไลน์เปิด ป.ตรีไอที — 09/03/2013
  5. การประมวลข่าวสารของมนุษย์ — 15/02/2013

Author's posts listings

มี.ค. 09

ฟูจิสึใช้ E-Learning สู้วิกฤตเศรษฐกิจ

Asia Biz Tech – บริษัทฟูจิสึเอฟไอพี (Fujitsu FIP Corp.) แถลง บริษัทจะใช้ “Inter Wise Millennium” ซึงเป็นระบบอี-เลิร์นนิ่ง (E-Learning) แบบเรียลไทม์ ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิศวกรระบบของบริษัท ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทอินเตอร์ไวส์ (Inter Wise Inc.) ประเทศอิสราเอล

ระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทร์เน็ตเป็นระบบที่อำนวยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลใน

เว็บไซต์ได้มากกว่า 1 คน พร้อม ๆ กัน โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของพวกเขารวมทั้งสามารถติดต่อกับคนอื่น ๆ ที่อยู่ในคลาสเดียวกันได้อีกด้วย

บริษัทฟูจิสึเอฟไอพีได้เปิดหลักสูตรทดลองเป็นจำนวน 3 หลักสูตรมาตั้งแต่เอนกรกฎาคม และในปัจจุบันบริษัทได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนหลักสูตรขึ้นอีกรวมเป็นทั้งหมด 17 หลักสูตร จากการเพิ่มจำนวนหลักสูตรขึ้นทำให้ระบบนี้กลายเป็นหนึ่งในระบบฝึกอบรมภายในที่ใหญ่ที่สุดซึ่งใช้อยู่ภายในบริษัทเดียวกัน ตามคำแถลงของบริษัทฟูจิสึเอฟไอพี

ระบบอี-เลิร์นนิ่งจะถูกบรรจุไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัท ทั้งผู้เรียนและผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบได้พร้อม ๆ กันจากเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของแต่ละคนผ่านทางระบบอินทราเน็ต พวกเขาสามารถพูดคุยกับอีกคนหนึ่งในคลาสเดียวกันได้ด้วยเทคโนโลยี Volp นอกจากนั้นยังสามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งทั้งหมดทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้สึกเหมือนกับเขาได้เข้าอยู่ในห้องฝึกอบรมจริง ๆ

บริษัทฟูจิสึยังมีแผนให้พนักงานทุก ๆ คนเข้าฝึกอบรมเบื้องต้นผ่านทางระบบนี้ และสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถทำได้โดยผ่านทางระบบนี้เช่นกัน บริษัทคาดว่าจะมีผู้ใช้ระบบเพิ่มขึ้นอีก 15% ในขณะเดียวกันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกกว่า 10 ล้านเยน สำหรับการศึกษาต่อคนต่อปี

นอกจากนั้น บริษัทยังมีแผนใช้ระบบดังกล่าวสำหรับการประชุมและการพรีเซ็นเตชั่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัทอีกด้วย เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าสถานที่

Page 3 of 2212345...1020...Last »