Category Archive: ข่าวสาร

มี.ค. 09

จุฬาฯออนไลน์เปิด ป.ตรีไอที

 

นายธัชชัย สุมิตร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เร็ว ๆ นี้ ระบบ “จุฬาฯออนไลน์” ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาฯ จะเปิดสอนกลักสูตรปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายหลังจากจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ก่อนปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบจุฬาฯออนไลน์ ไม่ได้ออกแบบให้กระจายการเรียนการสอนได้ทั่วไป แต่ทำในรูปแบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถส่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ ข้อมูลมีคุณภาพสูงมากกว่าการส่งในลักษณะอื่น การที่จุฬาฯออนไลน์เริ่มสอนปริญญาตรี ด้านไอทีเพราะเหมาะกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว แต่ที่ไม่ผลิตในสาขาอื่น ๆ ด้วย เพราะจะเน้นสาขาที่ขาดแคลน ตลาดต้องการสูง และผลิตบัณฑิตที่เรียนจบจากจุฬาฯออนไลน์ สามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ด้วยตัวเอง

Page 4 of 41234