รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักสูตรดังนี้ (แผน ก แบบ ก 1) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) (แผน ก แบบ ก 2) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ) – กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี – กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม – กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) รายละเอียดการรับสมัคร คลิก ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง…

read more

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ (ปวช./ปวส.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ (ปวช./ปวส.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามปฏิทิน/ระเบียบการรับสมัครฯ และสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือเว็บไซต์อื่นตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนด ค่าสมัครจํานวน ๕๐๐.- บาท/คน/สาขาวิชา ทุกระบบ/รอบ โดยเปิดรับสมัครฯ ดังนี้ ๑. ระบบโควตา (ปวช./ปวส.) รอบที่ ๑ โควตาพิศษ ผู้สมัครจากสถานศึกษาที่คณะ/วิทยาลัย จัดสรร รอบที่ ๒ โควตา Portfolio ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่มี Portfolio รอบที่ ๓ โควตา คณะ/วิทยาลัย ผู้ที่มีความสามารถพิเศษจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่คณะ/วิทยาลัย คัดเลือก ๒. ระบบสอบตรง (กศน./ปวช./ปวส.)  ผู้สมัครจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ๓. ระบบรับตรง (กศน./ปวช./ปวส.)…

read more