รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีหลักสูตรดังนี้ (แผน ก แบบ ก 1) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) (แผน ก แบบ ก 2) – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ภาคปกติ) – กลุ่มวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี – กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม – กลุ่มวิชาเคมีชีวภาพ – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (ภาคปกติ) รายละเอียดการรับสมัคร คลิก ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง…

read more