Author's posts

การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี– หลักสูตรปรัช …

Continue reading

หลักสูตรปริญญาโท

01 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม (หล …

Continue reading

การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท – ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1-2563

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

การสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

การสอบและประเมินหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดให้ …

Continue reading