Author's posts

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดือนกันยายน 2563)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (เดือนสิงหาคม 2563)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง …

Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วท.ม.เคมีประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไ …

Continue reading

ประกาศ การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(แผน ก  แบบ ก 1)– ห …

Continue reading

Continue reading

ประกาศ การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ แบบ ก2