Category: ไม่มีหมวดหมู่

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ และการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

ตารางสอบ RT-TEP

นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ที่ประสงค์ทดสอบความรู้ภาษา …

Continue reading

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

การแต่งกายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์