Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(แผน ก  แบบ ก 1)– ห …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี– หลักสูตรปรัช …

Continue reading

หลักสูตรปริญญาโท

01 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม (หล …

Continue reading

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท – ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1-2563

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

ระดับปริญญาโท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  …

Continue reading

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์https:/ …

Continue reading

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา