Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอเอกสารผ่านระบบอนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ Languages and Industrial Services Center for Potential Development : LIS CENTER FACULTY OF LIBERAL ARTS : RMUTT

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลารับสมัครรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(แผน ก  แบบ ก 1)– ห …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี– หลักสูตรปรัช …

Continue reading

หลักสูตรปริญญาโท

01 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม (หล …

Continue reading

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท – ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1-2563

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา