Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

ระดับปริญญาโท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  …

Continue reading

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณภาพตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์https:/ …

Continue reading

เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาภาคก …

Continue reading