Category Archive: กิจกรรม

มิ.ย.
03

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5374