การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาในหลักสูตร ณ ห้อง ST 1306 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92953