ประกาศการสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์


NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาววรินทร อินทน้ำเงิน (18 กุมถาพันธ์ 2564)153.8 KiB3
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุรีย์วรรณ สายสุด (3 กุมภาพันธ์ 2564)1.5 MiB3
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวเยาลักษณ์ ช้างเขียว (11 กุมภาพันธ์ 2564)156.2 KiB1
การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นางสาวธัญญารัตน์ นาคสิงห์ (1 มีนาคม 2564)154.0 KiB2
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพันธ์ นางสาวนิศารัตน์ ตามสมัคร (20 มกราคม 2564)149.3 KiB5
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพันธ์ นางสาวเยาวลักษณ์ ช้างเขียว (24 กุมภาพันธ์ 2564)158.0 KiB1

สาขาวิชาเคมีประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวนฤภร ประทีปมณีรักษ์ (5 กุมภาพันธ์ 2564)154.7 KiB5
การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสิรินทรา จารัตน์ (22 กุมภาพันธ์ 2564)3.4 MiB1
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพันธ์ นางสาวนฤภร ประทีปมณีรักษ์ (24 กุมภาพันธ์ 2564)160.9 KiB2
การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพันธ์ นางสาววราภรณ์ รักคุณ (24 กุมภาพันธ์ 2564)165.5 KiB4