ประกาศการสอบระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225&fbclid=IwAR0JgbPGGj0z4sTE9D8xnhuTgud4LLKWbUuovmUitrkDWXNo0GCUH-YA8Kw

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The RMUTT Young Talent Inventor Awards2019

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ตารางสอบ RT-TEP

นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ที่ประสงค์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RT-TEP ประจำปี 2562
สามารถดูตารางสอบ RT-TEP ได้ที่ : http://www.training.rmutt.ac.th/?page_id=2523