ก.พ. 18

กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “Union Game ครั้งที่ 11”

          กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “Union Game ครั้งที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์  2561 โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. มหาวิทยาลัยบูรพา
  7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  8. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  9. มหาวิทยาหอการค้าไทย

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.