ดร.กมลรัตน์ สมบุตร

อ.กมลรัตน์3-5

อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
Kamonrat Sombut, Ph.D.
Lecturer

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1302, ST 1909

E-mail : kamonrat_s@rmutt.ac.th 

เบอร์โทร : 02-549-4139-40, 4173

2557 : ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

2550 : ค.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์