ดร.นนธิยา มากะเต

อ.นนธิยา2

อาจารย์ ดร.นนธิยา มากะเต
Nonthiya Makate, Ph.D.
Lecturer

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : nonthiyam@hotmail.com

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2556 : วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2545 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  1. Makate, N. (2017). Mean reverting process with jump in stochastic volatility. Proceeding of TICST 2017.
  2. Makate, N., Thongkamhaeng, W. and Sengpanit, A. (2015). Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity. Proceeding of TICST 2015, 464-467.
  3. Thongkamhaeng, W., Makate, N. and Sengpanit, A. (2015). Some identities involving common factors of k-Jacobsthal and k-Jacobsthal – Lucas Numbers. Proceeding of TICST 2015, 461-463.
  4. Sengpanit, A., Makate, N. and Thongkamhaeng, W. (2015). Some identities involving common factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers. Proceeding of TICST 2015, 458-460.
  5. Makate, N., Thongkamhaeng, W. and Sengpanit, A. (2015). Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity. Proceeding of ICREM 2015 Kuala Lumpur, Malaysia. 103-107.
  6. Thongpan, M., Wongwai, S. and Makate, N. (2012). Jump-Diffusion with stochastic volatility and intensity. Proceeding of CONIAP XV 2012, 61-67.
  7. Makate, N. and Sattayatham, P. (2012). Option Pricing under a Mean Reverting Process with Jump-Diffusion and Jump Stochastic Volatility. Thai Journal of Mathematics. 10: 651-660.