ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์

Pongsakorn

อาจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
Pongsakorn Sunthrayuth, Ph.D.
Lecturer

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : pongsakorn_su@rmutt.ac.th 

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2558 : ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553 : วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2551 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  1. Sunthrayuth, P., Cho, Y J. and Kumam, P. (2014). General iterative algorithms approachto variational inequalities and minimum-norm fixed point for minimization and split feasibility problems. Opsearch, 51(3), 400-415.
  2. Sunthrayuth, P. and Kumam, P. (2014). Fixed point solutions for variational inequalities in image restoration over q-uniformly smooth Banach spaces. Journal of Inequalities and Applications, 2014(1), 473.
  3. Kumam, W., Sunthrayuth, P., Phunchongharn, P., Akkarajitsakul, K,. Ngiamsunthorn, P,. and Kumam, P. (2016). A new multi-step iterative algorithm for approximating common fixed points of a finite family of multi-valued bregman relatively nonexpansive mappings. Algorithms, 9(2), 37.
  4. Sunthrayuth, P., Cho, Y J. and Kumam, P. (2016). Viscosity approximation methods for zeros of accretive operators and fixed point problems in Banach spaces. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 39(2), 773-793.
  5. Sunthrayuth, P. and Kumam, P. (2016). The resolvent operator techniques with perturbations for finding zeros of maximal monotone operator and fixed point problems in Hilbert spaces. Thai Journal of Mathematics, 14(4), 1-21.
  6. Sitthithakerngkiet, K., Sunthrayuth, P. and  Kumam, P. (2017). Some iterative method for finding a common zero of a finite family of accretive operators in Banach spaces. Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 43(1), 239-258.
  7. Suantai, S., Cholamjiak, P. and Sunthrayuth, P. (2017). Iterative methods with perturbations for the sum of two accretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, 1-21.
  8. Sunthrayuth, P. and  Cholamjiak, P. (2017). Iterative methods for solving quasi-variational inclusion and fixed point problem in q-uniformly smooth Banach spaces. Numerical Algorithms, 1-26.