ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

S__1187867

อาจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
Wongvisarut Khuangsatung, Ph.D.
Lecturer

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : wongvisarut_k@rmutt.ac.th 

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2559 : ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2555 : วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2553 : วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

  1. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “Algorithm of a new variational inclusion problem and strictly pseudononspreading mapping with application ,” Fixed Point Theory and Applications. 2014:209. 2014 ISI Impact Factor 2.503.
  2. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “The new variational inclusion problems for fixed point theorem,Journal of Nonlinear and Convex Analysis. Volume 16, Number 3, 2015 pp. 459-466 . 2015 ISI Impact Factor 691.
  3. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “The applications of modified generalized mixed equilibrium problems  to nonlinear problems,”   Thai Journal of Mathematics.  Volume 14, No 3 (2016).  SJR Impact factor 0.184.
  4. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “Strong convergence theorems for the modified variational inclusion problems and various nonlinear mappings in Hilbert space,”  Thai Journal of Mathematics : (2016) 115-142.  Special Issue (ACFPTO2016) on “Advances in fixed point theory towards real world optimization problems”. SJR Impact factor 0.184.
  5. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “Fixed point theory for various nonlinear mappings and equilibrium problems with numerical example,”  Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas.  Volume 111, Issue 1 (2017), pp 65–88. 2016 Impact Factor0.690.
  6. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “A theorem of  variational inclusion problems and various nonlinear mappings,” Applicable Analysis. (2017). http://dx.doi.org/10.1080/ 00036811.2017.1307965.  2016 Impact Factor 0.923.
  7. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “Iterative algorithms with  the regularization for the constrained convex minimization problem and  maximal monotone operators,” Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research. (2017). http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2017.1343330. 2016 Impact Factor 0.943
  8. Khuangsatung, W., Kangtunyakarn, A., “Existence and convergence theorem for fixed point problem of various nonlinear mappings and variational inequality problems without some assumptions,” FILOMAT. (2017).  (Accepted). 2016 Impact Factor 0.695