นักศึกษาปีที่ 1 MA 60 รุ่น 16

รวม 26 คน

ชาย 11 คน

หญิง 15 คน

25610208_๑๘๐๒๐๘_0020

รอน

อนุชา ตุ้มพันธ์
116010901030-7

19

หวาน

ภูมิภัทร ชื่นชม
116010901015-8

25610208_๑๘๐๒๐๘_0025

เหลิม

วันเฉลิม อินอ่ำ
116010901040-6

20

บอล

นรวิชญ์ นามสุดใจ
116010901031-5

25610208_๑๘๐๒๐๘_0023

บิ๊ก

นาวิน ผ่องกลาง
116010901014-1

25610208_๑๘๐๒๐๘_0024

ฟร้อง

ธีระศักดิ์ มรรคผลสมบัติ
116010901003-4

11

บอส

กฤษณะ เจริญชัยอนันต์
116010901022-4

25610208_๑๘๐๒๐๘_0026

เค้ก

จตุภูมิ ชาวดร
116010901019-0

25610208_๑๘๐๒๐๘_0022

ปอนด์

ทัฬหพล เทียวสูงเนิน
116010901020-8

15

เซฟท์

วริทธิ์ธร ญาติรักษ์
116010901021-6

25610208_๑๘๐๒๐๘_0021

ฟิวส์

Vitou Yang
116010901018-2

25610208_๑๘๐๒๐๘_0004

ไอซ์

ดุสิตา สาครเย็น
116010901041-4

18

เอิร์น

ธิญาภรณ์ พรรณภักดิ์
116010901002-6

25610208_๑๘๐๒๐๘_0002

ตาล

ภีร์สิริ นาคหล่อ
116010901025-7

25610208_๑๘๐๒๐๘_0058

จัง

ชินบัญชร งามสง่า
116010901038-0

25610208_๑๘๐๒๐๘_0018

ป๊อบปี้

สุธิดา กุลสุวรรณ
116010901013-3

25610208_๑๘๐๒๐๘_0003

โกโก้

จันทร์กระจ่าง เชียงดา
116010901027-3

16

ออมสิน

ธัญยธรณ์ เพชรธันยพงศ์
116010901035-6

25610208_๑๘๐๒๐๘_0006

เอม

เอมอร จันทรเสนา
116010901012-5

25610208_๑๘๐๒๐๘_0001

กาตูน

กานต์ธิดา ตุ้ยตะคุ
116010901016-6

12

ปูเป้

จุฑามาศ เรืองสวัสดิ์
116010901026-5

25610208_๑๘๐๒๐๘_0005

บัว

โสภาวดี นาคประสิทธิ์ศักดิ์
116010901001-8

17

โบว์

รัตนา คุณประเสริฐ
116010901023-2

14

กิ๊ฟ

วนารี นามเสนา
116010901007-5

13

เต้าหู้

วิภาวรรณ ทรงแสง
116010901008-3