นักศึกษาปีที่ 2 MA 59 รุ่น 15

รวม 33 คน

ชาย 12 คน

หญิง 21 คน

25610208_๑๘๐๒๐๘_0046

ขิง

จิรัฏฐ์ ยั่งยืนสุข
115910901043-2

25610208_๑๘๐๒๐๘_0043

เนม

วัฒนพนธ์ เมฆสุวรรณ์
115910901024-2

25610208_๑๘๐๒๐๘_0044

ปอ

ธนกฤต อำนวย
115910901044-0

25610208_๑๘๐๒๐๘_0066

โซล่า

ถิรวัฒน์ แสงรอด
115910901041-6

25610208_๑๘๐๒๐๘_0063

ปั๊ป

จักริน คำหงษา
115910901009-3

25610208_๑๘๐๒๐๘_0047

แจ็ค

สุทธิชัย ปาสานะเก
115910901050-7

25610208_๑๘๐๒๐๘_0029

เข้ม

สรวิศ วรรณศรี
115910901037-4

26995999_1139643699503609_994379621_n

กิต

กิตติชัย พุ่มไม้
115910901034-1

25610313_๑๘๐๓๑๔_0004

โอ๊ต

รชานนท์ คันทา
115910901001-0

25610208_๑๘๐๒๐๘_0070

กอล์ฟ

วงศ์พิพัฒน์ ช่วยนา
115910901026-7

25610208_๑๘๐๒๐๘_0069

แซ็ก

ศตวรรษ เนียมหอม
115910901056-4

25610208_๑๘๐๒๐๘_0045

ฟาร์ม

วุฒิเดช นาควิสุทธิ์
115910901057-2

25610208_๑๘๐๒๐๘_0037

ปิ่นโต

พรรณพร เฉลยจิตร์
115910901027-5

26942810_1139643826170263_894306983_n

แอล

ดวงสุดา ผลบุญ
115910901045-7

25610208_๑๘๐๒๐๘_0034

แตน

สุพพัตรา ประวันเทา
115910901032-5

25610208_๑๘๐๒๐๘_0068

ครีม

กนกพร ปลูกงาม
115910901047-3

25610208_๑๘๐๒๐๘_0036

ดา

กุลธิดา พุฒซ้อน
115910901035-8

25610208_๑๘๐๒๐๘_0067

อุ้ย

นิศาชล วงษ์สุวรรณ
115910901038-2

25610208_๑๘๐๒๐๘_0039

เมย์

ศลิษา แสวงสุข
115910901053-1

25610208_๑๘๐๒๐๘_0028

แนน

พิกุลทอง บุญภิละ
115910901010-1

25610208_๑๘๐๒๐๘_0033

อุ้ย

ยุวดี มากวิสัย
115910901054-9

25610208_๑๘๐๒๐๘_0041

ปุ้ย

กรรณิกา ขันธชาติ
115910901066-3

25610208_๑๘๐๒๐๘_0030

ตัส

กฤติยาภรณ์ บุญครอบ
115910901055-6

25610208_๑๘๐๒๐๘_0035

หนูนา

ศยามล อัมพรพิพัฒน์
115910901042-4

25610313_๑๘๐๓๑๔_0003

บิว

วรดา แซ่ไหล
115910901060-6

25610208_๑๘๐๒๐๘_0042

บูม

ทิฆัมพร สังข์เมือง
115910901061-4

25610208_๑๘๐๒๐๘_0040

ฝน

กชพร สรสนิธ
115910901069-7

25610208_๑๘๐๒๐๘_0049

นุช

ญานิกา พานเพ็ชร
115910901062-2

25610208_๑๘๐๒๐๘_0048

เฟรช

ปุณยภัสร์ ปริหิรัญยกิตติ์
115910901046-5

25610208_๑๘๐๒๐๘_0038

น้ำ

ศิริลักษณ์ ฉอ้อนโฉม
115910901039-0

25610208_๑๘๐๒๐๘_0027

ใบตอง

วราภรณ์ กล่ำคำ
115910901059-8

25610208_๑๘๐๒๐๘_0032

เบ้น

รุ่งทิพย์ ชัยนา
115910901033-3