นักศึกษาปีที่ 3 MA 58 รุ่น 14

รวม 25 คน

ชาย 9 คน

หญิง 16 คน

S__950320

แช้มเปี้ยน

ธนธรณ์ พานทอง
115810901035-0

S__950319

เก็ท

อภิพัฒน์ หนูเทพย์
115810901070-7

S__1187862

มืด

ธรรมนูญ ชื่นอารมย์
115810901033-5

S__950335

เอิร์ธ

ธีรธัช ทัศศรีทัน
115810901018-6

S__950321

มังกร

Songheng Orn
115810901072-3

S__950344

เอ็ม

ทนงศักดิ์ ศิริฟัก
115810901027-7

S__950287

ภูมิ

ธนภูมิ เอกจิตร์
115810901068-1

S__950340

ปังปอนด์

อัศราธิพงษ์ มั่นเขตรวิทย์
115810901045-9

S__950284

เจ้นท์

นัชพล ดีเอี่ยม
115810901038-4

S__1187863

มิน

อภิญญา วะรงค์
115810901037-6

S__950338

ไหม

สุพิชญา สุระกิจ
115810901048-3

S__950303

หวาน

สุกานดา อุ่นปรี
115810901057-4

S__950352

เบลล์

เสาวลักษณ์ สิงห์เรือง
115810901062-4

S__950347

ไนฟ์

บุญฑริกา แสงอาทิตย์
115810901007-9

S__950292

จีนส์

ฉัตรธิดา ฉลาดเก็บ
115810901061-6

S__950314

บี

เบญญาภา สารมะโน
115810901067-3

25610313_๑๘๐๓๑๔_0009

อร

อรอนงค์ อ่อนอ่วม
115810901059-0

25610208_๑๘๐๒๐๘_0019

ส้ม

พัชรีรัตน์ เยื่อมีใย
115810901042-6

S__950308

มิ้นท์

สุจินันท์ หอมสุด
115810901066-5

S__950333

แอม

จิตมณี ดอกมณฑา
115810901060-8

S__950325

ณา

ศศิณา ไผ่งาม
115810901058-2

S__950331

แก้ม

ชิดตะวัน คูสุวรรณ
115810901050-9

25610208_๑๘๐๒๐๘_0060

เก้า

วนิดา คลี่ใบ
115810901025-1

S__950327

ฝ้าย

วิลาวัลย์ ทรัพย์เจริญ
115810901051-7

S__950297

วิว

อัมพวรรณ บวบดี
115810901063-2