นักศึกษาปีที่ 4 MA 57 รุ่น 13

รวม 36 คน

ชาย 14 คน

หญิง 22 คน

S__901136

โค้ท

นพรัตน์ สุขทวีไพบูลย์
115710901078-2

S__901135

เบียร์

อดิศักดิ์ สิงหะจูฑะ
115710901028-7

S__901140

เฟิร์ส

สุทธิเดช โตเขียว
115710901076-6

S__901137

บอย

คมสันต์ วิวาห์สุข
115710901012-1

S__901153

นุ๊ก

ณัฐพงษ์ คนพิทักษ์
115710901043-6

S__901154

เอก

เอกรักษ์ หกเหลี่ยม
115710901070-9

S__901149

โทน

ปรมินทร์ รุ่งแจ้ง
115710901031-1

S__901129

สแน็ค

ปรัชญา เหมลคร 115710901061-8

S__901152

แจ็ค

กมล สุวรรณโชติ
115710901072-5

S__901155

บิว

ภัทรพงษ์ ขันแก้ว
115710901046-9

S__901146

ฮิว

รัฐพล ฉิมดี
115710901033-7

S__901139

ต้น​

Mora Sum
115710901079-0.

S__901122

ต๋อง

วิทวัฒน์ ศรีธัญรัตน์
115710901037-8

S__909322

แม็ก

พัฒนพงศ์ พันภู
115710901071-7

S__909320

ปุ๋ย

วาสนา เพ็ชรพันธ์
115710901029-5

S__901130

กิ๊ฟ

อรปรียา ชาวเวียง
115710901051-9

S__901143

พลอยสวย

ฉวีวรรณ ปั้นทรัพย์
115710901014-7

S__901132

พลอยใส

อภิชญา คงกล้า
115710901039-4

S__901133

ชะเอม

ประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล
115710901019-6

S__901131

นุ๊ก

เมธาวี สร้อยอึ้ง
115710901044-4

119493

บุษ

บุษรา กล่อมเย็น
115710901015-4

S__901128

เนย

ธิมาพร เบ็ญขุนทศ
115710901027-9

S__901127

เฟิร์น

วราพร กำลังงาม
115710901053-5

25610313_๑๘๐๓๑๔_0005

พลอย

นัชญาวีร์ นิโรจน์ชัยสาร
115710901054-3

S__901123

เบียร์

ประภาศรี กล่ำแย้ม
115710901049-3

S__901125

เจน

นฤมล ชาญศิริ
115710901062-6

S__901159

มิ้ว

มณัชยา แจ่มกระจ่าง
115710901075-8

S__901126

ไอด้า

ไอลดา ขันธสนธิ์
115710901041-0

S__901144

มิ้ว

ช่อทิพย์ นวลจันทร์
115710901050-1

S__901150

เปรียว

พัชชา ปั้นเกตุ
115710901068-3

S__901145

บิว

ทิพย์นภา สร้อยทอง
115710901047-7

S__901151

ลูกน้ำ

มาริษา ศรีวิชัย
115710901040-2

S__901147

มิ้น

เกตุธิวาห์ ปากุล
115710901059-2

S__901148

เนียร์

กรรณ์ฒิมา สุขปาน
115710901055-0

S__901138

ตูน

หทัยชนก พรมฝาย
115710901008-9

S__901156

นุ๊ก

วิภาดา ผะอบทอง
115710901065-9