บุคลากร

คณาอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์

wanna3

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
E-mail : wanna_sriprad@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4173

usaporn

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
E-mail : oan_51@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

nangnouy

ผศ.แน่งน้อย ทรงกำพล

E-mail : nangnouy_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

อ.นนธิยา2

ดร.นนธิยา มากะเต

E-mail : nonthiyam@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

S__2138123

อ.อลงกต สุวรรณมณี

E-mail : kotmaster2@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

umaraporn

อ.อมราภรณ์ บำเพ็ญดี

E-mail : nok1533@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4173

kulprapa

อ.กุลประภา ศรีหมุด

E-mail : kulprapa_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

166927

อ.วาสนา ทองกำแหง

ตำแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
E-mail : wasana_t@mail.rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4157

024-1

อ.อัคเรศ สิงห์ทา

E-mail : akarate_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

oam

อ.โอม สถิตยนาค

E-mail : oam_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

somnuk

อ.สมนึก ศรีสวัสดิ์

E-mail : nuk_srisawat@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4173

mongkol

อ.มงคล ทาทอง

E-mail : tatong_max1122@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

อ.ธาวัลย์4

อ.ธาวัลย์ อัมพวา

ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
E-mail : tawan08@gmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

อ.กมลรัตน์3-5

ดร.กมลรัตน์ สมบุตร

E-mail : kamonrat_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40, 4173

Pongsakorn

ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์

E-mail : pongsakorn_su@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

S__1187867

ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

E-mail : wongvisarut_k@rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 02-549-4139-40

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

warunee

นางวารุณี คำภีระ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์
e-mail : nee_kumpera@hotmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4167

กมลทิพย์

นางสาวกมลทิพย์ รุ่งประเสริฐ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
e-mail : roong.rps@gmail.com
เบอร์โทร : 02-549-4139-40