ธ.ค. 14

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1599/2560 เรื่องการแต่ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

          1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          2.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3.กรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ แ

ละแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพระดับสากล ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.