ปีการศึกษา 2559​

ผลงานนักศึกษา

จัดทำโดย

นายชินวรณ์  ศรีมูล                รหัสนักศึกษา 115610901029-7

นางสาวณัฐญา  แหยมใส      รหัสนักศึกษา 115610901055-2

นางสาวเบญจวรรณ  ศรีอ่ำ    รหัสนักศึกษา 115610901064-4

นายวัฒนา  แย้มกลิ่น             รหัสนักศึกษา 115610901066-9

จัดทำโดย

นางสาวปวีณ์ธิดา  ทับศรี          รหัสนักศึกษา 115610901038-8

นางสาวรุ่งไพลิน  โปร่งจิตต์     รหัสนักศึกษา 115610901049-5

นางสาวพรทิพา  ประจวบวัน     รหัสนักศึกษา 115610901051-1

จัดทำโดย

นางสาววริดา  มินศรี         รหัสนักศึกษา 115610901008-1

นางสาวสุธิดา  สามารถ    รหัสนักศึกษา 115610901043-8

นายธีรัตม์  เกษมวรรณ     รหัสนักศึกษา 115610901050-3

จัดทำโดย

นางสาวบุณยาพร  ทองอิน     รหัสนักศึกษา 115610901013-1

นางสาวสุวพร  ดีแพง              รหัสนักศึกษา 115610901017-2

นายธีระวัฒน์  ทองปานดี        รหัสนักศึกษา 115610901036-2

นางสาวกนกนาถ  เดชค้ำ        รหัสนักศึกษา 115610901052-9

จัดทำโดย

นางสาวสุภาพร  สิงห์ถม           รหัสนักศึกษา 115610901011-5

นายอภิวิชญ์  ไทรกิ่ง                 รหัสนักศึกษา 115610901047-9

นางสาวสุขเกษม  พันธ์รัตน์       รหัสนักศึกษา 115610901060-2

นางสาวสตรีรัตน์  ปรีเดช            รหัสนักศึกษา 115610901065-1

จัดทำโดย

นางสาวกวินทิพย์  เดชทอพงษ์       รหัสนักศึกษา 115610901021-4

นางสาวขนิษฐา  พึ่งไพร                  รหัสนักศึกษา 115610901023-0

นางสาวคัคนางค์  เครือสาร              รหัสนักศึกษา 115610901028-9

นางสาวอริสรา  ลิมปิทีป                   รหัสนักศึกษา 115610901053-7

จัดทำโดย

นายมนตรี  สายจำปา                             รหัสนักศึกษา 115610901020-6

นางสาวโกลัญญา  อริยะเวสตระกูล       รหัสนักศึกษา 115610901033-9

นางสาววลัยลักษณ์  บุญมา                   รหัสนักศึกษา 115610901056-0

นางสาวขนิษฐา  ทองดอนเกีย              รหัสนักศึกษา 115610901061-0

จัดทำโดย

นางสาวธันยาพลอย  ธัญญ์ตรีฉัตร         รหัสนักศึกษา 115610901015-6

นายเทพณัฐ  พาลเสือ                            รหัสนักศึกษา 115610901042-0

นางสาวจิรวรรณ  เจริญพานิชเสรี            รหัสนักศึกษา 115610901048-7

จัดทำโดย

นางสาวปวีณา  จันทร์บาง       รหัสนักศึกษา 115610901026-3

นายสุรชัย  แผนชาติ                รหัสนักศึกษา 115610901041-2

นางสาวดวงฤทัย  เรืองคำ        รหัสนักศึกษา 115610901058-6