ปีการศึกษา 2560

ผลงานนักศึกษา

จัดทำโดย

นางสาวบุษรา กล่อมเย็น       รหัสนักศึกษา 115710901015-4

นางสาวประภาศรี กล่าแย้ม    รหัสนักศึกษา 115710901049-3

นางสาวนฤมล ชาญศิร           รหัสนักศึกษา 115710901062-6

จัดทำโดย

นางสาววราพร กำลังงาม             รหัสนักศึกษา 115710901053-5

นางสาวนัชญาวีร์ นิโรจน์ชัยสาร   รหัสนักศึกษา 115710901054-3

จัดทำโดย

นางสาวหทัยชนก พรมฝาย   รหัสนักศึกษา 115710901008-9

นางสาววิภาดา ผะอบทอง     รหัสนักศึกษา 115710901065-9

จัดทำโดย

นางสาว กรรณ์ฒิมา สุขปาน   รหัสนักศึกษา 115710901055-0

Mr. Mora Sum                      รหัสนักศึกษา 115710901079-0

จัดทำโดย

นายคมสันต์ วิวาห์สุข      รหัสนักศึกษา 115710901012-1

นายอดิศักดิ์ สิงหะจูฑะ   รหัสนักศึกษา 115710901028-7

จัดทำโดย

นายเอกรักษ์ หกเหลี่ยม            รหัสนักศึกษา 115710901070-9

นายสุทธิเดช โตเขียว               รหัสนักศึกษา 115710901076-6

นายนพรัตน์ สุขทวีไพบูลย       รหัสนักศึกษา 115710901078-2

จัดทำโดย

นายปรมินทร์ รุ่งแจ้ง         รหัสนักศึกษา 115710901031-1

นายณัฐพงษ์ คนพิทักษ์    รหัสนักศึกษา 115710901043-6

จัดทำโดย

นายปรัชญา เหมลคร          รหัสนักศึกษา 1157109010ุ61-8

.นายพัฒนพงศ์ พันภู           รหัสนักศึกษา 115710901071-7

จัดทำโดย

นางสาวทิพย์นภา สร้อยทอง      รหัสนักศึกษา 115710901047-7

นางสาวเกตุธิวาห์ ปากุล             รหัสนักศึกษา 115710901059-2

นางสาวพัชชา ปั้นเกตุ                 รหัสนักศึกษา 115710901068-3

จัดทำโดย

นางสาวธิมาพร เบ็ญขุนทศ         รหัสนักศึกษา 115710901027-9

นางสาวมณัชยา แจ่มกระจ่าง      รหัสนักศึกษา 115710901075-8

จัดทำโดย

นางสาววาสนา เพ็ชรพันธ์       รหัสนักศึกษา 115710901029-5

นางสาวอภิชญา คงกล้า          รหัสนักศึกษา 115710901039-4

นางสาวอรปรียา ชาวเวียง        รหัสนักศึกษา 115710901051-9

จัดทำโดย

นายวิทวัฒน์ ศรีธัญรัตน์              รหัสนักศึกษา 115710901037-8

นางสาวมาริษา ศรีวิชัย               รหัสนักศึกษา 115710901040-2

นางสาวช่อทิพย์ นวลจันทร์        รหัสนักศึกษา 115710901050-1

จัดทำโดย

นางสาวฉวีวรรณ ปั้นทรัพย์        รหัสนักศึกษา 115710901014-7

นางสาวไอลดา ขันธสนธิ์           รหัสนักศึกษา 115710901041-0

นายกมล สุวรรณโชติ                 รหัสนักศึกษา 11571090172-5               

จัดทำโดย

นางสาวประภาภรณ์ จงเจริญชัยสกุล        รหัสนักศึกษา 115710901019-6

นางสาวเมธาวี สร้อยอึ้ง                            รหัสนักศึกษา 115710901044-4

จัดทำโดย

นายรัฐพล ฉิมดี                  รหัสนักศึกษา 115710901033-7

นายภัทรพงษ์ ขันแก้ว        รหัสนักศึกษา 115710901046-9