ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แน่งน้อย ทรงกำพล

nangnouy

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แน่งน้อย ทรงกำพล
Nangnouy Songkampol
Assistant Professor
 

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : nangnouy_s@rmutt.ac.th

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2527 : คม.(การศึกษาคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524 : คบ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย