ก.ย. 18

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

          รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผศ.สุชาติ สุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใส่ความเห็น

Your email address will not be published.