รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ

usaporn

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ
Usaporn Swekwi, Ph.D.
Associate Prodfessor
 

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : oan_51@hotmail.com

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2533 : กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2524 : กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2521 : กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร บางแสน