ศิษย์เก่า MA 54 รุ่น 10

รวม 23 คน

ชาย 6 คน 

หญิง 17 คน

พี่ไอซ์

ไอซ์

วงศกร หิรัญพงษ์
รหัสนักศึกษา : 115410901056-5
สถานที่ทำงาน : บริษัทโปรฟายอินดัสตรี จำกัด
ตำแหน่ง : เขียนแบบ
Facebook : Wongsakon Hiranwong

พี่บอล

บอล

ธรรมรัฐ สวัสดิ์กุล
รหัสนักศึกษา : 115410901035-9
สถานที่ทำงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Facebook : Thammarat sawasgul

16806873_1276572462390503_3017379046177709067_n

บิว

ศิริวัฒน์ ชนะเพีย
รหัสนักศึกษา : 115410901025-0
สถานที่ทำงาน : ธนาคารทหารไทย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาวุโส
Facebook : Siriwat Chanapia

S__2662404

ศิลา

จิตติศักดิ์ โพธิ์วงค์
รหัสนักศึกษา : 115410901051-6
สถานที่ทำงาน : ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : จนท.วิเคราห์ข้อมูลเครดิตสินเชื่อ
Facebook : Sila Jittisak Phowong

S__2670594

มิกซ์

กรพศ กลีบมณฑา
รหัสนักศึกษา : 115410901024-3
สถานที่ทำงาน : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย
Facebook : MIX TIWAT

S__2809860

เข่ง

นพพร ตั้งแสนสุข
รหัสนักศึกษา : 115410901060-7
สถานที่ทำงาน : Taranimit
ตำแหน่ง : Operation
Facebook : Napporn Tangsansuk

26943582_1603307739763755_551071457_n

กาญ

กาญกนก อุ่นนุช
รหัสนักศึกษา : 115410901045-8
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Facebook : Karnkanok Ounnuch

พี่มุข

มุก

สุภารัตน์ ทิพเวช
รหัสนักศึกษา : 115410901047-4
สถานที่ทำงาน : บริษัท ตะนาวศรี
กรีนฟู้ด จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ
Facebook : Supa’ i Muk

S__2646022

แต้ว

บุญยาพร กำลังมาก
รหัสนักศึกษา : 115410901017-7
สถานที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Facebook : Teddy Taew

พี่เนย

เนย

สริสา ศิริวัฒน์พานิช
รหัสนักศึกษา : 115410901022-7
สถานที่ทำงาน : บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส
ซัพพอร์ท จำกัด (เครือกสิกรไทย)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล
Facebook : Sarisa Siriwatpanich

พี่บี

บี

ธัญญรัตน์ โวกสูงเนิน
รหัสนักศึกษา : 115410901046-6
สถานที่ทำงาน : Advance Contrace Center
ตำแหน่ง : Ais call center
Facebook : Biz Bee

พี่เบญ

เบญ

สุภัสรา แซ่ตั้ง
รหัสนักศึกษา : 115410901052-4
สถานที่ทำงาน : บริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟุล มหาชน จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
Facebook : supatsara saetang

พี่พิมพ์

พิมพ์

วิไล โกสีห์
รหัสนักศึกษา : 115410901037-5
สถานที่ทำงาน : บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด
ตำแหน่ง : Contact Center Staff+Event
Facebook : Wilai Kosee

พี่เอ๋

เอ๋

วรัญญา เทียนวัน
รหัสนักศึกษา : 115410901054-0
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : Aloha ae

S__2867203

เล็ก

พรสุพัฒน์ โกศัย
รหัสนักศึกษา : 115410901032-6
สถานที่ทำงาน : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM)
ตำแหน่ง : พนักงานควบคุมด่าน
Facebook : Pornsupat Lek Kosai

27152790_1674068199303776_801842819_n

จี้

กชกร ค่ายหนองสวง
รหัสนักศึกษา : 115410901053-2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Kochakorn Kainongsuang

13524530_1176629852401595_7256012813794797803_n

แอน

อรวิภา ศรีอ่ำ
รหัสนักศึกษา : 115410901033-4
สถานที่ทำงาน : ไร่องุ่นภูนวพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ผจกแผนกโรงแพ็ค
Facebook : Onwipa Sri-um

girl

This is the heading

เอมวิกา ขาวเผือก
รหัสนักศึกษา : 115410901039-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อภัยรัตน์ คงวัชระ
รหัสนักศึกษา : 115410901043-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อภิญญา แสงชาติ
รหัสนักศึกษา : 115410901044-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สิโรธร ทูโคกกรวด
รหัสนักศึกษา : 115410901026-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศิริวัฒนา เชี่ยวชาญ
รหัสนักศึกษา : 115410901055-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อาภัสญา ศักดิ์จ้าย
รหัสนักศึกษา : 115410901061-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :