ศิษย์เก่า MA 46 รุ่น 2

รวม 21 คน

ชาย 9 คน

หญิง 12  คน

18557240_1423559014371531_6013620344307093574_n

นนนี่

อานนท์ ชูใจ
รหัสนักศึกษา : 014651302053-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : BN Ossy JCclub

15871630_753026411517573_2011345077422013910_n

อาร์ม

ณัฐภัทร นิลพาณิชย์
รหัสนักศึกษา : 014651302001-7
สถานที่ทำงาน : บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสาขา
Facebook : Natthaphat Ninpanit

602117_371269246341162_50737623_n

โจ้

ภาสกรณ์ ยอดสอน
รหัสนักศึกษา : 014651302032-2
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
Facebook : แงซาย จอมจักรา

boy

This is the heading

นฤนาท พรชัย
รหัสนักศึกษา : 014651302004-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

สุปรีชา หล่อวงศ์สกุล
รหัสนักศึกษา : 014651302005-8
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

นราธิป สุขรุ่งเรือง
รหัสนักศึกษา : 014651302009-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

วัลลภ ธรรมรัตน์ชัย
รหัสนักศึกษา : 014651302037-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

วิโรจน์ ตรงดี
รหัสนักศึกษา : 014651302039-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ธานินทร์ กาญจนพานิช
รหัสนักศึกษา : 014651302056-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

22851940_1662582207126065_498345183532254148_n

ตอง

ขวัญละมัย ใจสุข
รหัสนักศึกษา : 014651302023-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดเปรมประชากร
ตำแหน่ง : ครู คศ 1
Facebook : Moeji Tongtong

26734110_10211213487198556_8760839662176488476_n

นุ่น

ธิดารัตน์ ลือโลก
รหัสนักศึกษา : 014651302003-3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Noon Noon

26814523_1921905401170684_3402172555124800852_n

เก๋

อำภา บุญเสริม
รหัสนักศึกษา : 014651302054-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโสน
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : kae aumpa

2017-05-19 12.29.29

กร

รัชนีกร กลิ่นหอมหวล
รหัสนักศึกษา : 014651302034-8
สถานที่ทำงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคณิตศาสตร์
Facebook : Korn Narak

unnamed

หยี

พรนิภา รักถิ่น
รหัสนักศึกษา : 014651302058-7
สถานที่ทำงาน : บริษัทสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด (ในกิจการ SCG)
ตำแหน่ง : Senior sales representative
Facebook : Yheii Ruk

IMG_4687

ปุ้ย

วรัญญา อ่อนเกตุ
รหัสนักศึกษา : 014651302006-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกานต์วิญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : Pui Waranya

QuickMemo-_2016-10-13-19-55-51

บาส

จตุพร หรือตระกูล
รหัสนักศึกษา : 014651302002-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดนางชำ(ประชารัฐรังสฤษฏ์)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
Facebook : Jatuphorn ruetrakul

girl

This is the heading

ปิยะธิดา ชนะพันธ์
รหัสนักศึกษา : 014651302031-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศันสนีย์ หล่อวัชระภรณ์
รหัสนักศึกษา : 014651302041-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศุภาวรรณ ผลสง่า
รหัสนักศึกษา : 014651302042-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สุภาณี เอียดเกลี้ยง
รหัสนักศึกษา : 014651302044-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศมลวรรณ บุญมา
รหัสนักศึกษา : 014651302045-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :