ศิษย์เก่า MA 52 รุ่น 8

รวม 42 คน

ชาย 10 คน

หญิง 32 คน

14199194_10208388798210068_1812969359653797437_n

โม

พงศกร ภู่วนนท์
รหัสนักศึกษา : 115210901038-7
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : pongsakorn puwanon

พี่มิตร

มิตร

สุมิตร โพธิ์ทอง
รหัสนักศึกษา : 115210901086-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : ​sumit phothong

พี่ต้น

ต้น

สิบโทฐกฤต จันนิ่ม
รหัสนักศึกษา : 115210901016-3
สถานที่ทำงาน : กรมข่าวทหารบก
ตำแหน่ง : นายสิบการข่าวและงบประมาณ
Facebook : Thakrit Ton

26992030_1839216756120741_5598562367008617765_n

ซี

ส.อ.วิวัฒน์ เหลืองสอาด
รหัสนักศึกษา : 115210901078-3
ข้าราชการทหาร
Facebook : วิวัฒน์ เหลืองสอาด

boy

This is the heading

เดชา ภู่ทอง
รหัสนักศึกษา : 115210901036-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

จักรพันธ์ วามะลุน
รหัสนักศึกษา : 115210901037-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ชุติพงษ์ ลิ้มลิขิตอักษร
รหัสนักศึกษา : 115210901073-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ธวัฒชัย สอาดศรี
รหัสนักศึกษา : 115210901080-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

ธิณนิวัต บรรลือพืช
รหัสนักศึกษา : 115210901082-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

boy

This is the heading

อธิวรรธน์ วงศ์สุวรรณ
รหัสนักศึกษา : 115210901093-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

23843597_1754808594529411_237141868918175394_n

ปิ๊ก

เพ็ญพิชญา เดชมานะทัต
รหัสนักศึกษา : 115210901079-1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนธัญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : ปะลุ๊ก ปุ๊กปิ๊ก

26804744_1777966762254942_21232322143891877_n

กุ๊ก

อัญชลี นามวิเศษ
รหัสนักศึกษา : 115210901072-6
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Krukuk Namwiset

26903872_10203997810863129_4235186339947752143_n

ฝ้าย

ชลิดา พิเชฐสิทธิกุล
รหัสนักศึกษา : 115210901092-4
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Fai chalida

18814405_1724576030889927_5275596992963097850_n

ทราย

เยาวเรศ. ขยันดี
รหัสนักศึกษา : 115210901068-4
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
ตำแหน่ง : ครู
Facebook : Sineiiz Yaowared

26733649_2058487804177690_4564075135692806993_n

หมู

กิติชน เกตุคล้าย
รหัสนักศึกษา : 115210901049-4
สถานที่ทำงาน : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Assistant Manager
Facebook : kitichon mj

26734246_1554138664621645_269560000790103095_n

นก

เบญจมาศ ศิริเกตุ
รหัสนักศึกษา : 115210901066-8
ธุรกิจส่วนตัว
Facebook : Nok Benjamas Siriket

19554562_1881655575178671_7187083058976118078_n

อีฟ

กุลธิดา กลิ่นรอด
รหัสนักศึกษา : 115210901074-2
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติ
Facebook : Kunthida Klinrod

26734397_10156193746256108_1907980378788916507_n

โดนัท

ธัญญรัตน์ นาโตนด
รหัสนักศึกษา : 115210901088-2
สถานที่ทำงาน : King power international
(สาขาศรีวารี )
ตำแหน่ง : Beauty advisor Tom Ford Beauty
Facebook : Thanyarat Bappledonut

26805391_1636821589743777_2020234610503295417_n

แอ๊ป

ปทุมพร จิตรบรรจง
รหัสนักศึกษา : 115210901039-5
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
Facebook : Apple Shi Shi

26903868_782280395297535_4317113616463373975_n

จ๋อมแจ๋ม

วิภามล ลือชา
รหัสนักศึกษา : 115210901085-8
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
Facebook : jomjam wipamon

girl

This is the heading

กาญจนา ของดี
รหัสนักศึกษา : 115210901001-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ชลธิชา ช้างคำ
รหัสนักศึกษา : 115210901081-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ปรมาภรณ์ ยินดีวงษ์
รหัสนักศึกษา : 115210901084-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กันต์ฤทัย สมบูรณ์
รหัสนักศึกษา : 115210901043-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

อลิษา แก้วมณี
รหัสนักศึกษา : 115210901046-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศรินยา ศรีลมุล
รหัสนักศึกษา : 115210901055-1
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เสาวณี แก้วเนิน
รหัสนักศึกษา : 115210901056-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

เสาวลักษณ์ เรืองศิริ
รหัสนักศึกษา : 115210901057-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

พรพรรณ พืชพรม
รหัสนักศึกษา : 115210901058-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

สิรินารถ อินทะพันธ์
รหัสนักศึกษา : 115210901059-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

นัดดานันท์ พิจารณ์
รหัสนักศึกษา : 115210901061-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จุฑารัตน์ บุตรเกตุ
รหัสนักศึกษา : 115210901062-7
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ธัญวรัตม์ ศรีแสงอ่อน
รหัสนักศึกษา : 115210901064-3
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ศรัญญา มังสา
รหัสนักศึกษา : 115210901065-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กุลธิกร ชัยบอน
รหัสนักศึกษา : 115210901067-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ระพีพรรณ สมภักดี
รหัสนักศึกษา : 115210901069-2
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จิราภา พิมเสนา
รหัสนักศึกษา : 115210901070-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

กรรณิการ์ นันบุญมา
รหัสนักศึกษา : 115210901075-9
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

วิภาดา สวัสดิ์หาญอรุณ
รหัสนักศึกษา : 115210901077-5
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

วลัยลักษณ์ โคสุวรรณ
รหัสนักศึกษา : 115210901087-4
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

จุฑามาศ ร่มจันทร์
รหัสนักศึกษา : 115210901089-0
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :

girl

This is the heading

ประภัสสร จันทคัต
รหัสนักศึกษา : 115210901091-6
สถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
Facebook :