สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ST 1302

Research & Discussion
room

ST 1313

Mathematics Clinic

ST 1905

Computer Laboratory
for
Mathematics

ST 1906

Smart Classroom

ST 1908

Discussion & Meeting
room