อาจารย์ กุลประภา ศรีหมุด

kulprapa

อาจารย์ กุลประภา ศรีหมุด
Kulprapa Srimud

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : kulprapa_s@rmutt.ac.th

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2545 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. Srimud, K., Tadee, S. and Laohakosol, V. (2016). Polynomials with only real zeros. MALAYSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES, 10, 61-67.