อาจารย์ ธาวัลย์ อัมพวา

อ.ธาวัลย์4

อาจารย์ ธาวัลย์ อัมพวา
Tawan Ampawa

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : tawan08@gmail.com 

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2557 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2534 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง