อาจารย์ มงคล ทาทอง

mongkol

อาจารย์ มงคล ทาทอง
Mongkol Tatong

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : tatong_max1122@hotmail.com

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2547 : วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2543 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  1. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2014). APPLICATIONS OF THE EXTRAGRADIENT APPROXIMATION METHOD FOR VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM ON FIXED POINT  PROBLEM. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 94(4), 461-475.

  2. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2015). Some Properties of (p, q) Fibonacci Numbers. Science and Technology RMUTT Journal, 5(2), 17-21.

  3. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2016). Multiplicative Pulsating 3-Fibonacci Sequence. วารสาร คณิตศาสตร์ MJ MATH, 61(688), 15-25.
  4. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2017). SOME PROPERTIES OF THE PRODUCT OF (P, Q)–FIBONACCI AND (P, Q)-LUCAS NUMBER. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, 13(37), 16-19.