อาจารย์ วาสนา ทองกำแหง

166927

อาจารย์ วาสนา ทองกำแหง
Wasana Thongkamhaeng

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1

E-mail : wasana_t@mail.rmutt.ac.th

เบอร์โทร : 02-549-4157

2551 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2543 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  1. Thongkamhaeng, W., Makate, N. and Sengpanit, A. (2015). Some identities involving common factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers. Proceeding International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT, 458-460.
  2. Thongkamhaeng, W., Makate, N. and Sengpanit, A. (2015). Some Identities Involving Common Factors of k – Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers. Proceeding International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT, 461-463.
  3. Thongkamhaeng, W., Makate, N. and Sengpanit, A. (2015). Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity. Proceeding International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT, 464-467.
  4. Thongkamhaeng, W., Makate, N. and Sengpanit, A. (2015). Option pricing for jump in volatility and stochastic intensity. Proceeding International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT, 103-107.