อาจารย์ อลงกต สุวรรณมณี

S__2138123

อาจารย์ อลงกต สุวรรณมณี
Alongkot Suvarnamani

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : kotmaster2@rmutt.ac.th

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2549 : วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล

2546 : วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2014). APPLICATIONS OF THE EXTRAGRADIENT APPROXIMATION METHOD FOR VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM ON FIXED POINT PROBLEM. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 94(4), 461-475.
  2. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2015). Some Properties of (p, q) Fibonacci Numbers.Science and Technology RMUTT Journal, 5(2), 17-21.
  3. Suvarnamani, A and Koyram, S. (2015). Multiplicative Pulsated Fibonacci Sequences Part 2. Universal Journal of Applied Mathematics, 3(5), 89-93.
  4. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2016). Multiplicative Pulsating 3-Fibonacci Sequence. วารสาร คณิตศาสตร์ MJ MATH, 61(688), 15-25.
  5. Suvarnamani, A. (2017). On the Odd and Even Terms of (p, q)-Fibonacci Number and (p, q)-Lucas Number. NSRU Science and Technology Journal, 8(8), 73-78.
  6. Suvarnamani, A and Tatong, M. (2017). SOME PROPERTIES OF THE PRODUCT OF (P, Q)–FIBONACCI AND (P, Q)-LUCAS NUMBER. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, 13(37), 16-19.
  7. Suvarnamani, A (2017). On the multiplicative pulsating n-Fibonacci sequence. SNRU Journal of Science and Technology, 9(2), 502-508.
  8. Suvarnamani, A and Sritanratana, G. (2017). Distribution Solutions of Euler Equations. NSRU Science and Technology Journal, 9(9), 1-8.