อาจารย์ อัคเรศ สิงห์ทา

024-1

อาจารย์ อัคเรศ สิงห์ทา
Akarate Singta

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : akarate_s@rmutt.ac.th

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2551 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2543 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร