อาจารย์ โอม สถิตยนาค

oam

อาจารย์ โอม สถิตยนาค
Oam Sthiyanak

สถานที่ติดต่อ : ห้อง ST 1909

E-mail : oam_s@rmutt.ac.th 

เบอร์โทร : 02-549-4139-40

2551 : วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547 : วท.บ.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย