เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

          สาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งในภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีประวัติความเป็นมาที่แสดงพัฒนาการของสาขาวิชา ดังนี้

พ.ศ. 2518 – 2538

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์สังกัดอยู่คณะศิลปะศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีประกาศจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2538 สาขาคณิตศาสตร์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ. 2544

          เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี พ.ศ.2545

พ.ศ. 2548

          ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และเปลี่ยนภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้และสามารถนาความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

          บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผลอย่างถูกต้องตามหลักถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้และสามารถนำความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
  2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพได้อย่างดี ตลอดจนมีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานพัฒนาสังคม มีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาความรู้ใหม่และนวัตกรรมโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และสามารถนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  4. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี มีความสามารถในการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  5. มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม