มิ.ย. 01

โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาใหม่ทีมีผลคะแนนสอบเข้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น ) มทร.ธัญบุรีใส่ความเห็น

Your email address will not be published.