ธ.ค. 08

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          ร่วมกับ National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), National Pingtung University (Taiwan), Hokkaido Information University (Japan), และ Islamic University of Indonesia (Indonesia) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017) ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.