Category: ประชาสัมพันธ์

มิ.ย. 15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

มิ.ย. 15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) ว …

Continue reading

มิ.ย. 15

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading

เม.ย. 10

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561

เม.ย. 03

โครงการจิตอาสา

          นักศึกษาสาขาวิชาคณิต …

Continue reading

มี.ค. 30

แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค …

Continue reading

มี.ค. 03

นักศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ “คณิตศาสตร์ส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

          นักศึกษาคณิตศาสตร์ ช …

Continue reading

ก.พ. 25

โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์สู่ชุมชน “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” Math Camp RMUTT

           สาขาวิชาคณิตศา …

Continue reading

ก.พ. 18

กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “Union Game ครั้งที่ 11”

          กีฬาคณิตศาสตร์สัมพัน …

Continue reading

ก.พ. 03

นักศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

          นักศึกษาคณิตศาสตร์ ช …

Continue reading