Tag: กุมภาพันธ์

มี.ค. 03

นักศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการ “คณิตศาสตร์ส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

          นักศึกษาคณิตศาสตร์ ช …

Continue reading

ก.พ. 25

โครงการบริการวิชาการคณิตศาสตร์สู่ชุมชน “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” Math Camp RMUTT

           สาขาวิชาคณิตศา …

Continue reading

ก.พ. 18

กีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย “Union Game ครั้งที่ 11”

          กีฬาคณิตศาสตร์สัมพัน …

Continue reading

ก.พ. 05

งานสานสัมพันธ์คณิตศาสตร์

          สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค …

Continue reading

ก.พ. 03

นักศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

          นักศึกษาคณิตศาสตร์ ช …

Continue reading

ธ.ค. 08

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

พ.ย. 14

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนอุดมวิทยา

          คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading