Category: ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสีกัน “วัฒนานันท์อุปถัมภ์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3024

การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2941

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2934

รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2928

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2925

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2931

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด เข้าปรึกษาและหารือแนวทางในความร่วมมือระบบฐานข้อมูลและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2856

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สตรีนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2782

การอบรมลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์

อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล คณะวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2685

การลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2617