Category: สหกิจศึกษา

กิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3055

กิจกรรมการรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมรายง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3027

โครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2963

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2876

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2816

บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด สัมภาษณ์นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

คุณพัฒนา ฟูน้อย ตัวแทนจากบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2804

แนะแนวการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแนะแนวการเต …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2814

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะกำรเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2809

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2807

ประชุมโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ฯ

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2798