Category: ฝึกอบรม

การอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรฯ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3122

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (รร.วัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3106

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3014

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “เรื่องการประกันภัยและการประกันภัยต่อ”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3058

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3008

อบรมการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการฯ

ด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2990

โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2970

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนยุค New Normal

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2954

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2944

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2886