Category: กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของหลักสูตรฯ

#หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3135

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS’64

ด่วน ๆ ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3131

การอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรฯ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3122

แสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิพงศ์ บุตรชา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3125

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (รร.วัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3106

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ทีบีเอ็น ซอฟแวร์ จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3103

กิจกรรมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3100

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3097

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3094

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3091