Category: สาขาคณิตศาสตร์

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเปมิกา ผ่องแผ้ว นักศึกษาชั้นปี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3112

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3002

โครงการพัฒนาศักยภาพครูฯเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2970

#โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ ” #ติวคณิต #พิชิตสอบ”

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2948

งานบุญสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2938

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2918

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2905

โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวต้อนร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2901

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาออนไลน์ในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงกา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2886

ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2867