Category: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแนะนำอาจารย์ใหม่ดร.อายุทธ์ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3109

โครงการค่ายอิคคิวซัง 1 (รร.วัดไผ่ดำ และเครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3106

แสดงความยินดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายฐิติวั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3115

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าเยี่ยมชม Huawei ASEAN Academy

ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3084

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3068

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3008

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3005

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2977

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (วิทยาการคอมฯ)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2892

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=2876