กิจกรรมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) และคณะ เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการด้านเกษตรและอาหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกษตร และ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งประชุมหารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารแบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมืองนวัตกรรมอาหาร และผู้ประกอบการภาคเอกชน และการเข้าร่วมเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยะวิริยะนันท์ เป็นผู้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการและจุดเด่นด้านเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1-306 (ชั้น3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพเพิ่มเติม https://web.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3388045374637870

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/?p=3100

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.